< Terug

Wedstrijdreglement, wedstrijd september 2021

13/09/2021 - 10:00

Artikel 1: Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Velo Antwerpen, Vosseschijnstraat 16-20, 2030 Antwerpen, hierna genoemd "organisator".

 

Artikel 2: Deelnemers aan de wedstrijd

Elke natuurlijke persoon kan 1 keer meedoen met de wedstrijd, als aan de deelnemingsvoorwaarden, zoals hieronder beschreven (artikel 5), is voldaan. Wanneer men meerdere malen deelneemt zal enkel de eerste deelname als geldig worden beschouwd.

 

Artikel 3: Duur van de wedstrijd

De wedstrijd zal plaatsvinden van maandag 10:00u 13/09/2020 tot zondag 24:00u 03/10/2020.

 

Artikel 4: Reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer expliciet de voorwaarden opgenomen in dit regelement, evenals de beslissingen van de organisator. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd te annuleren, en de actie, de inhoud van het reglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten de wil van Velo Antwerpen dit rechtvaardigen. Het reglement zal ter beschikking gesteld worden op de site www.velo-antwerpen.be/nl/wedstrijdreglement2021. Onder geen enkel beding kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen.

 

Artikel 5: Deelnemingsvoorwaarden

Personen kunnen deelnemen door gedurende de periode 13/09/2020 tot 03/10/2020 een wedstrijdformulier in te vullen en te verzenden via “google forms” of via onze website www.velo-antwerpen.be/wedstrijd2021.

Er wordt gevraagd om te raden wie de kunstenaar is van het kunstwerk van “10 jaar Velo” en de quizvragen en de schiftingsvraag te beantwoorden. Deelnemingsformulieren komen slechts in aanmerking wanneer de inzender zijn naam en e-mailadres doorgeeft aan Velo Antwerpen via het wedstrijdformulier.

De wedstrijd wordt afgesloten op zondag 03 oktober 2021 om 24u00. De organisator behoudt zich het recht, om deelnemers die niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden, uit te sluiten. Door deel te nemen verklaar je akkoord te zijn met de deelnemingsvoorwaarden.

 

Artikel 6: De jury

De jury, bestaande uit de medewerkers van de klantendienst van Velo Antwerpen, treedt op bij het bepalen van de winnaar. Ook bij een ex aequo treedt de jury op. Door middel van lottrekking bepaalt zij dan de winnaar. Er kan tegen de beslissingen van de jury van Velo Antwerpen geen beroep worden aangetekend.

 

Artikel 7: Aantal winnaars en prijzen

De winnaar van de wedstrijd is de persoon die alle vragen juist beantwoordde en het dichtst bij de schiftingsvraag zit.

De hoofdprijs is een sporthorloge.

De 2de tot de 21ste prijs is een muziekbox in bamboo materiaal gegraveerd met het logo van Velo Antwerpen.

De 22ste tot de 41ste prijs is een koffiebeker on-the-go in bamboo materiaal gegraveerd met het logo van Velo Antwerpen.

De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs is in geen geval inruilbaar tegen speciën of eender welk ander product, dienst of voordeel.
 

Artikel 8: Aankondiging van de winnaars

De winnaar wordt persoonlijk per e-mail verwittigd en wordt gepubliceerd op de website en sociale media van Velo Antwerpen. De winnaar geeft hierbij de toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze wedstrijd.

De winnaar kan zijn/haar prijs afhalen tot en met uiterlijk 31/10/2020 in het kantoor van Velo Antwerpen te Vosseschijnstraat 16-20, 2030 Antwerpen. De organisator behoudt zich het recht om prijzen in te trekken die niet tijdig worden opgehaald.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendommen

De deelnemers verklaren en garanderen Velo Antwerpen de volledige intellectuele eigendoms -en auteursrechten te geven van gemaakte foto’s. De deelnemers vrijwaren de organisator tegen elk verhaal van welke aard ook in verband met de exploitatie, het reproduceren en gebruik van de gemaakte foto’s.

 

Artikel 10: Verantwoordelijkheid

In geen enkel geval kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten, indirecte of directe schade die zich kunnen voordoen n.a.v. de deelname aan deze wedstrijd en de uitreiking van de prijzen.

In de mate dat de vaststelling van de deelnemers en winnaar zich uitsluitend baseert op een manueel proces, zijn de deelnemers er zich van bewust en accepteren ze dat de organisator niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor onleesbaar ingevulde deelnemingsformulieren of verliezen.  
Als de wedstrijd moet worden uitgesteld, geannuleerd, geschorst, in zijn geheel of gedeeltelijk, om redenen die buiten de wil van de organisator liggen, kan de organisator hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 11: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens met betrekking tot de deelnemers, worden verzameld teneinde de identificatie van de deelnemers aan de wedstrijd mogelijk te maken en de naleving van de auteursrechten en het recht op afbeelding te verzekeren in geval van gebruik van foto's, voor zover de toestemming van de titularis van deze rechten vereist is.

Conform de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens, heeft elke deelnemer het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor direct marketing activiteiten. Zij hebben tevens kosteloze toegang tot deze gegevens om er eventueel schriftelijk de verbetering van aan te vragen via de organisator.

 

Artikel 12: Communicatie

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de behandeling van persoonlijke gegevens, zullen de gegevens van de deelnemers in een databank worden opgenomen en bestemd zijn om gebruikt te worden met het oog op de promotie en de verkoop van de producten van Velo Antwerpen, dat instaat voor hun behandeling. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun eigen gegevens en beschikken over een verzetrecht in geval van gebruik van dergelijke gegevens met “direct marketing”-doeleinden.

Deel dit artikel