Service2Cities - Privacy en Cookies verklaring - Velo Antwerpen

 

Op wie is deze verklaring van toepassing?

Service2Cities (“wij,” “ons,” or “onze”) neemt uw privacy zeer ernstig en verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige manier. Om uw privacy te beschermen, handelt Service2Cities overeenkomstig de databeschermingswet van de EU, namelijk de Algemene verordening gegevensbescherming van 2016. Wij bevelen u aan deze Privacyverklaring van Velo Antwerpen aandachtig te lezen alvorens ermee in te stemmen. (Deze Verklaring is ook van toepassing op de platformen van Clear Channel).

Deze privacyverklaring van Velo Antwerpen (“verklaring”) is van toepassing op u, als gebruiker van een SmartBike of een fietsabonnement (“ gebruiker”); ze legt u als betrokkene uit welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe, wanneer en waarom wij dat doen. Daarnaast legt zij uw rechten uit met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

 

Waarom is deze verklaring belangrijk?

Service2Citiesbeheert een SmartBike-dienst/Fietsabonnement in de stad Antwerpen, Velo Antwerpen genaamd (“dienst”), waarmee gebruikers een fiets kunnen huren door zich te registreren op www.velo-antwerpen.be, via e-mail, telefoon en de smartphoneapplicatie Velo App, bike station, bike dock, or any other mechanism in place (“the Platforms”),een fietsstation, fietsenstalling of ander mechanisme (“de platformen”), overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden die u hier vindt. Om deze dienst mogelijk te maken, moeten wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

 

Persoonsgegevens” betekent persoonlijke informatie die u identificeert als individu of betrekking heeft op een identificeerbaar individu zoals gedefinieerd onder de toepasselijke Europese wetgeving (en in het bijzonder de Europese algemene verordening gegevensbescherming 2016).

Service2Cities heeft zijn maatschappelijke zetel te Laurent-Benoit Dewezplein 5, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer B0403.503.568.

 

 

Wat doet deze verklaring?

Deze Verklaring licht u in over onze praktijken vanaf 25 mei 2018 betreffende de verzameling, het gebruik en de verstrekking van de persoonsgegevens die u ons verstrekt via onze platformen.

 

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we, hoe en waarom?

We kunnen de platformen van Velo Antwerpen gebruiken om de volgende persoonsgegevens te verzamelen en op specifieke tijdstippen en om de volgende redenen:

 • Uw voor- en familienaam wanneer u zich voor het eerst bij ons aanmeldt, om u te identificeren.

 • Uw geslacht wanneer u zich voor het eerst bij ons aanmeldt, om u te identificeren.

 • Naam en contactgegevens van ouders of voogden van kinderen die fietsen gebruiken.

 • E-mailadressen wanneer u zich voor het eerst bij ons aanmeldt, om u te identificeren, uw bestelling te controleren, u op de hoogte te houden en belangrijke mededelingen te doen over de voortgang van uw bestelling en informatie te sturen die u kan interesseren.

 • Facturatie- en postadres wanneer u zich voor het eerst bij ons aanmeldt om u te identificeren.

 • Contactnummer wanneer u zich voor het eerst bij ons aanmeldt en op elk ander moment in de transactie, om u te identificeren, op de hoogte te houden en met u te communiceren.

 • Betalingsinformatie wanneer u zich voor het eerst bij ons aanmeldt en op elk ander moment van uw inschrijving om uw bestelling te vervolledigen.

 • Encrypted credit card data when you first register with us and at any other point of your subscription, to complete your order.

 • Versleutelde kredietkaartgegevens wanneer u zich voor het eerst bij ons aanmeldt en op elk ander moment van uw inschrijving om uw bestelling te vervolledigen.

 • Domiciliëringsgegevens en -mandaat wanneer u zich voor het eerst bij ons aanmeldt en op elk ander moment van uw inschrijving om uw bestelling te vervolledigen.

 • Opgenomen oproepen wanneer u contact opneemt met onze klantendienst voor interne opleidingsdoeleinden en om klachten van gebruikers op te lossen.

 • Tijdstempel van oproepen en fietsstations (inclusief datum en tijd) wanneer u contact opneemt met onze klantendienst of uw fiets oppikt en terugbrengt, om oproepen te monitoren voor opleidingsdoeleinden, de duur van het gebruik te monitoren, de veiligheid van onze fietsen te traceren en ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

 • Veilige logingegevens indien u zich registreert om toegang te krijgen tot beveiligde of anderszins beperkte onderdelen van onze platformen, bv. om toegang te krijgen tot uw klantenaccount of het bedieningspaneel voor marketingvoorkeuren.

 • Twitteraccount wanneer u contact opneemt met onze klantendienst zodat we kunnen antwoorden.

 • En zoals voorzien in de privacyverklaring van ClearChannel Belgium Notice.

In sommige omstandigheden kunnen we bijkomende persoonsgegevens vragen om ons te helpen u zo gepast mogelijk te antwoorden. Indien u de persoonsgegevens niet verstrekt wanneer gevraagd, kan uw toegang tot de dienst of ons vermogen om u te helpen, beperkt zijn.

 

 

Gevoelige persoonsgegevens

We zullen u geen gevoelige persoonsgegevens vragen behalve indien wij iets aan de gerechtelijke autoriteiten moeten rapporteren.

 

Gevoelige persoonsgegevens” betekent persoonsgegevens die betrekking kunnen hebben op : ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieus of soortgelijk geloof, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksleven of strafblad. Wanneer u gevoelige persoonsgegevens verstrekt, zullen wij u vragen Service2Cities uitdrukkelijk de toestemming te geven om die gegevens uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt.

 

 

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens en op welke rechtsgrond?

Naast bovenstaande redenen kunnen wij deze informatie verzamelen om alle functionaliteiten van Velo Antwerpen beschikbaar te maken voor u, namelijk : om uw bestelling te controleren en verwerken; voor de facturatie; om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw bestelling; uw vraag te beantwoorden wanneer u contact met ons opneemt; om te helpen een verloren of gestolen fiets terug te vinden en ondersteuning te bieden bij een ongeval of incident. Wij doen dit omdat u zich heeft ingeschreven om Velo Antwerpen te gebruiken en de rechtsgrond waarop wij ons verlaten om deze gegevens te verwerken is om de verplichting van een juridische overeenkomst na te komen, behoudens andersluidende bepaling.

 

Wij kunnen ons ook verlaten op onze rechtmatige zakelijke rechten en die van de stad Antwerpen in verband met onze overeenkomst met haar en sommige gegevens gebruiken om onze platformen te personaliseren om u en uw gebruikerservaring te verbeteren, onze platformen aan te passen en te verbeteren, klantendiensten te verlenen, toegangsaanvragen van gebruiker tot zijn persoonsgegevens te verwerken en klachten op te lossen (dit kan inhouden dat wij uw persoonsgegevens controleren of laten controleren door een derde indien dit noodzakelijk is om persoonlijke diensten te verlenen), de levering van fietsen in naam van de stad Antwerpen te beheren, gegevens over u te verstrekken aan onze supportafdeling en ons fietsophaalteam, fraude te voorkomen, met u te communiceren over leveringstijden, diensten en andere updates en voor statistische doeleinden waarvoor gegevens anoniem worden gemaakt. Wij kunnen ook persoonsgegevens uit applicaties van derden verwerken die nodig zijn om de dienst te doen werken.

 

Wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn, in onze rechtmatige belangen of wanneer we uw belangen of de belangen van iemand anders moeten beschermen, kunnen wij uw gegevens delen 3 met lokale ordehandhavingsdiensten, inclusief de politie, en met elke bevoegde rechterlijke of administratieve instantie.

 

 

Direct marketing en promoties

Om de ervaring van uw gebruik van Velo Antwerpen nuttig te maken, kunnen wij ons verlaten op onze rechtmatige zakelijke belangen en uw e-mailadres gebruiken om u in te lichten over de ontwikkeling van platformen, speciale aanbiedingen en promoties. Wij kunnen uw contactgegevens delen met onze partners van het smartbike/fietsabonnement mits uw uitdrukkelijke toestemming. Indien u deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven met behulp van de informatie die u vindt onder “Uitschrijven voor marketing en promoties”.

 

In geval van klacht of kwestie, of bij gebruik van de “Meld een probleem” dienst in de “Velo App” zijn uw persoonsgegevens nodig. Ze worden alleen geactiveerd wanneer u deze functie gebruikt.

 

Uw rechten

Onder de Europese algemene verordening gegevensbescherming 2016 heeft u het recht een beschrijving te krijgen van alle persoonsgegevens die wij over u bewaren en kunnen de toepasselijke rechten bijvoorbeeld het recht omvatten om de wijziging of wissing van uw persoonsgegevens te vragen; het recht om uw toestemming in te trekken; het recht om het doel te kennen waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt en de ontvangers aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt (onderworpen aan wettelijke en regelgevende vereisten).

 

Indien u niet instemt met het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig deze verklaring, gelieve ons dan geen persoonsgegevens te verstrekken via het platform of andere middelen.

 

 

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons om uw persoonsgegevens nauwkeurig bij te houden zodra u de gegevens hebt verstrekt, maar niet voor de bevestiging van de blijvende nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens indien u ons niet op de hoogte stelt van wijzigingen.

 

Indien u ons meedeelt dat uw persoonsgegevens niet langer juist zijn, passen wij deze aan of updaten ze (waar dit praktisch en wettig is). U mag ons op de hoogte brengen van eventuele inaccurate gegevens door contact op te nemen met onze klantendienst via info@velo-antwerpen.be of ze zelf bijwerken op het klantenportaal.

 

 

Recht op kopieën van persoonsgegevens en recht op doorgifte

Wanneer dat wettelijk toegelaten is, kunt u het recht hebben contact met ons op te nemen om een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Alvorens uw aanvraag te beantwoorden, kunnen wij u vragen (i) uw identiteit te controleren en (ii) meer details te verstrekken zodat wij uw aanvraag kunnen beantwoorden. U kunt ons ook vragen uw gegevens aan een andere entiteit over te dragen. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, neemt u contact op met de klantendienst via info@velo-antwerpen.be.

 

 

Recht op wissing of beperking van persoonsgegevens

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen of beperken in bepaalde omstandigheden, zoals wanneer wij ze niet langer nodig hebben of u uw toestemming intrekt (indien toestemming van toepassing is). We mogen wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens (gedeeltelijk of volledig) te bewaren. Indien wij ze met anderen hebben gedeeld, zullen wij deze laatste zo mogelijk op de hoogte 4 stellen van de wissing. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, neemt u contact op met de klantendienst via info@velo-antwerpen.be.

 

 

Recht om toestemming in te trekken

If, at any time, you have consented to us processing your Personal Data in the circumstances or purposes described above, and you no longer wish to have your Personal Data processed in this way, you may unsubscribe by contacting our dedicated customer support team info@velo-antwerpen.be.

 

 

Rights in relation to Automated Decision-making and Profiling

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een beslissing wanneer deze gebaseerd is op automatische verwerking en profilering. Wij maken alleen gebruik van dit soort besluitvorming wanneer de beslissing noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst, of is toegelaten door een wet van de Europese Unie of Lidstaat die op ons van toepassing is; of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming. Wij zullen u altijd vertellen wanneer we uw persoonsgegevens voor dergelijke activiteiten gebruiken.

 

 

Uitschrijven voor marketing en promoties

U hebt het recht om ervoor te kiezen de directmarketing- en promotieberichten niet meer te ontvangen, door:

 • Te klikken op de desbetreffende ‘uitschrijflink’ in de e-mail.

 • Contact met ons op te nemen op info@velo-antwerpen.be.

 • Uw marketingvoorkeuren te wijzigen op www.velo-antwerpen.be

 • Ons dit te laten weten op het moment dat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Indien u uw (reeds bezorgde) toestemming intrekt om nog marketing- en promotieberichten van ons te ontvangen, nemen wij geen contact meer met u op voor directmarketingdoeleinden. Dit zal u niet verhinderen onze platformen van Velo Antwerpen te gebruiken.

Indien u vragen of klachten hebt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, neemt u contact op met ons privacykantoor op mydata@clearchannel.com.

 

 

Persoonsgegevens van kinderen

Onze platformen zijn niet bestemd voor kinderen onder 16 jaar. Wij zullen hun persoonsgegevens nooit bewust verwerken via onze platformen. Wij mogen persoonsgegevens van kinderen van 16 tot 18 jaar die gebruikers zijn van fietsen, alleen gebruiken met de toestemming van een ouder of voogd.

 

 

Websites van derden

Waar onze platformen links bieden naar websites die niet van Clear Channel zijn, zijn wij niet verantwoordelijk voor die websites en betekent dat niet dat wij achter de gelinkte websites staan. Deze websites van derden worden geregeld door andere gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van privacyverklaringen) en u alleen bent verantwoordelijk voor het bekijken en gebruiken van deze websites overeenkomstig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop dergelijke websites van derden met uw persoonsgegevens omgaan. Deze websites worden niet gedekt door deze verklaring behoudens andersluidende bepalingen in deze verklaring.

 

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens (en commerciële informatie) worden zo vertrouwelijk en zo goed beveiligd mogelijk gehouden. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen die overeenstemmen met onze wettelijke verplichtingen en de standaardpraktijken van de sector. Bovendien volgen wij, zoals vereist door de Europese algemene verordening persoonsgegevens 2016, strenge beveiligingsprocedures bij de opslag en het verstrekken van persoonsgegevens die u ons hebt gegeven, om ongeoorloofde toegang zo veel als redelijkerwijze mogelijk te voorkomen.

 

Wij maken gebruik van standaardpraktijken van de sector om de geheimhouding van uw persoonsgegevens te vrijwaren, met inbegrip van “firewalls” en Secure Socket Layers, inclusief naleving van de gegevensbeveiligingsnorm van de betaalkaartsector. Wij behandelen uw persoonsgegevens als een actief dat moet worden beschermd tegen verlies, wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang en dat onze werknemers en vertegenwoordigers vertrouwelijk moeten houden. Wij gebruiken dan ook verschillende beveiligingstechnieken om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door gebruikers binnen en buiten Service2Cities. Wij gebruiken ook interne beschermingsmiddelen om de toegang tot de persoonsgegevens van de gebruikers strikt te beperken tot die werknemers of vertegenwoordigers die de persoonsgegevens nodig hebben om een specifieke functie uit te oefenen. Het is onmogelijk om de veiligheid te garanderen, maar wij verbinden ons ertoe in geval van een inbreuk gepaste stappen te ondernemen.

 

Zolang dat redelijk is, brengen wij u op de hoogte indien uw persoonsgegevens zijn geschonden.

 

 

Doorgifte van persoonsgegevens

Derden

Behalve aan externe verwerkers die gebonden zijn door een gegevensverwerkingsovereenkomst waarin de voorwaarden van deze verklaring zijn opgenomen, en zoals in deze Verklaring voorzien wanneer het nodig is een externe dienstverlener in te schakelen voor het nakomen van onze contractuele of wettelijke verplichtingen, zullen wij geen identificeerbare, niet-geaggregeerde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

 

Indien u onze platformen gebruikt, kunnen wij gegevens over u, met inbegrip van uw persoonsgegevens, ontvangen van en verzenden naar onze partners en onderaannemers (gegevensverwerkers) in technische, betalings-, identiteitscontrole- en leveringsdiensten, analisten of kredietinformatiebureaus.

 

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden in de volgende gevallen:

 • Wanneer het nodig is om een externe dienstverlener te betrekken voor de prestatie van onze overeenkomst met u om de dienst te verlenen (bv. een verwerker van betalingen wanneer wij u kosten aanrekenen voor de dienst).

 • Op grond van onze rechtmatige zakelijke belangen, namelijk:

  • Als onderdeel van het reservatieproces, kunnen wij meerdere IT-applicaties gebruiken om u de dienst te verlenen.

  • Met een dienstverlener die zich bezighoudt met het onderhoud van onze platformen.

  • Wij schakelen leveranciers van analytica en zoekmotoren in om ons te helpen onze platformen te verbeteren en optimaliseren.

 • Wij kunnen uw gegevens ook verstrekken indien wettelijk of te goeder trouw deze inzage, bewaring of verstrekking redelijkerwijze noodzakelijk is om (i) klachten tegen ons te beantwoorden, (ii) juridische procedures na te leven, (iii) om een overeenkomst met onze gebruikers zoals onze algemene voorwaarden en onze privacyverklaring, (iv) in een noodgeval dat gevaar inhoudt voor de openbare gezondheid, door of lichamelijk letsel aan een persoon (v) in het kader een onderzoek of (vi) om de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van werknemers en vertegenwoordigers van Service2Cities te beschermen.

Indien u verdere informatie wenst over onze externe verwerkers kunt u contact met ons opnemen op mydata@clearchannel.com.

 

 

Doorgiften buiten de Europese Unie

Niet-Europese landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die minder beschermend zijn dan de wetgeving waar u woont. In dat geval (zoals in de Verenigde Staten), worden onze doorgiften van gegevens geregeld door standaard contractuele bepalingen betreffende de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie (of buiten rechtsgebieden die de Europese Unie “adequaat” acht voor de privacy van gegevens). Wij zullen uw gegevens niet buiten de Europese Unie doorgeven voor andere redenen dan beschreven in deze verklaring, behalve indien wij daartoe wettelijk worden verplicht.

 

 

Verkoop of fusie

Indien Service2Cities of haar activa worden verkocht of fuseren met een andere entiteit, kunt u verwachten dat sommige of alle persoonsgegevens die wij hebben verzameld, kunnen worden doorgegeven aan de overnemer/overlevende onderneming. In dat geval zullen wij trachten de overnemer te verplichten de doorgegeven persoonsgegevens te gebruiken overeenkomstig de toepasselijke wetten en deze verklaring, maar kunnen wij niet garanderen dat het mogelijk zal zijn deze vereiste op te leggen of dat de koper zich eraan zal houden.

 

 

Bewaring van persoonsgegevens

Indien u ons persoonsgegevens hebt verstrekt, worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van uw abonnement bij Velo Antwerpen, de tijd die de toepasselijke wetgeving vereist, of gedurende een redelijke periode (en wij of onze externe gegevensverwerkers zullen uw persoonsgegevens wijzigen of wissen wanneer wij ze niet langer nodig hebben).

 

 

Cookies

Welke cookies gebruiken wij, waarom en welk effect heeft dat op u?

Een cookie is een klein tekstbestand dat doorgaans uit letters en cijfers bestaat (met een ID-tag) dat op uw computer of mobiele toestel kan worden geplaatst wanneer u zich toegang verschaft tot onze platformen. Cookies stellen een website of een Smart App doorgaans in staat uw toestel en surfactiviteit te herkennen indien u ernaar terugkeert, of indien u een andere website bezoekt die dezelfde cookie herkent.

 

Verschillende cookies hebben verschillende functies. Sommige helpen u door pagina’s te navigeren, informatie over voorkeuren op te slaan en de website over het algemeen gebruiksvriendelijker te maken. Andere identificeren producten, goederen of diensten waarin u geïnteresseerd kunt zijn en worden gebruikt om u reclame op maat aan te bieden.

 

Wanneer u onze platformen bezoekt, gebruiken wij de volgende cookies:

 

Permanente cookies stellen onze website in staat u te herkennen wanneer u nog eens terugkeert. Dit geeft ons nuttige analytische gegevens die ons helpen onze website en uw bezoeken te optimaliseren.

Sessiecookies bestaan slechts gedurende uw huidige bezoek terwijl uw browser open staat. Ze worden niet op uw harde schijf opgeslagen en worden gewist wanneer u uw internetbrowser verlaat.

 

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies.

U kunt uw browserinstellingen zo instellen dat u geen cookies ontvangt de volgende keer u Velo Antwerpen gebruikt. U komt meer te weten over deze functies in uw browserinstructies of de helpfunctie van uw browser.

 

 

LIJST COOKIES:

Cookie Naam Doeleinde
Drupal has_js velo_cookie_bar user session cookies Deze cookies worden gebruikt om de keuze van de gebruiker over cookies op onze website te herinneren.
Google Analytics _dc_gtm_UA50166821-1 _ga _gid _atuvc Deze cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten op te stellen en ons te helpen de website te verbeteren. De cookies verzamelen gegevens in een anonieme vorm, met inbegrip van het aantal bezoekers op de website, waar vandaan bezoekers op de website terechtkomen en de pagina’s die zij hebben bezocht. Klik hier voor een privacyoverzicht bij GoogleWij gebruiken dit soort cookie om te begrijpen hoe onze website worden gebruikt om de ervaring van de gebruiker te verbeteren. Alle gebruikersgegevens zijn anoniem.

 

 

Sociale knoppen

Op sommige van onze platformen ziet u “sociale knoppen”. Deze stellen u in staat om pagina’s op onze website te delen of te bookmarken.

 

Socialemediawebsites zoals Twitter, Google, Facebook en LinkedIn kunnen informatie over uw internetactiviteit verzamelen. Zij kunnen registreren of u onze platformen bezoekt, op welke specifieke pagina’s u zich bevindt en of u bent ingelogd op onze diensten, ook al klikt u niet op de knop.

 

Controleer het privacy- en cookiesbeleid van elk van deze websites om te zien hoe zij precies gebruik maken van uw informatie en om uit te zoeken hoe u kunt weigeren dat ze de gegevens gebruiken of kunt vragen de gegevens te wissen.

Meer informatie:

 

 1. Facebook cookies.

 2. Twitter cookies.

 3. Google cookies.

 4. LinkedIn cookies.

 

 

Cookies manueel beheren

Er zijn een aantal manieren waarop u de cookies op uw computer/toestel manueel kunt beheren. Lees meer op de About Cookies website.

 

Indien u zich toegang verschaft tot het internet vanop meer dan een computer/toegang is het belangrijk ervoor te zorgen dat elke browser aan uw cookiesvoorkeuren is aangepast.

 

 

Volg me niet

Indien u alle cookies altijd wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen. Opgelet: wanneer u cookies blokkeert, is het mogelijk dat sommige delen van onze website niet naar behoren werken. Dit kan uw surfervaring aantasten.

 

Onze platformen respecteren een DNT:1-signaal als een geldige browserinstelling die uw voorkeur meedeelt.

 

 

Hoe vraagt Clear Channel uw toestemming voor cookies?

Clear Channel voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake cookies. Wanneer u ons platform de eerste maal bezoekt, verschijnt een popup-venster. Dit vraagt u of u instemt met cookies. Indien u niet instemt met cookies, worden deze voor u uitgeschakeld. Het staat u vrij op elk moment cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen (voor meer informatie hierover, zie www.allaboutcookies.org/cookies

Indien u ervoor kiest de cookies uit te schakelen, weet dan dat sommige delen van onze platformen niet naar behoren kunnen werken en uw gebruik van het platform niet wordt geteld en gemeten zoals eerder beschreven. Wij kunnen dus geen rekening houden met uw acties wanneer we gegevens analyseren of onze dienst willen verbeteren op grond van die analyse.

 

 

Contact met ons opnemen

Indien u opmerkingen, klachten of algemene vragen hebt, of vragen over deze verklaring, uw rechten, het platform, onze marketing- en promotiematerialen of de producten of diensten die wij verstrekken, kunt u contact opnemen met de hoofdfunctionaris voor gegevensbescherming door te mailen of schrijven naar het Privacy Office:

 

The Chief Data Privacy Officer

Privacy Office

Clear Channel International

33 Golden Square

London, UK

W1F 9JT

Email: mydata@clearchannel.com

 

U kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.privacycommission.be. De Gegevensbeschermingsautoriteit van Clear Channel is het UK Information Commissioner’s Office.U kunthier contact met hen opnemen.

 

 

Wijzigingen aan deze verklaring

Deze verklaring wordt onderworpen aan periodieke herzieningen om te waarborgen dat ze overeenstemt met de toepasselijke wetgeving.

 

We hebben alle toepasselijke eigendomsrechten op de informatie die we verzamelen. Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze verklaring te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of verwijderen. Eventuele wijzigingen aan deze Verklaringen worden hier gepost en wij moedigen u aan ze af en toe opnieuw te raadplegen.

 

 

Toepasselijke wetgeving

Deze verklaring wordt geregeld door en is opgesteld overeenkomstig de Engelse wetgeving.

 

 

 

Velo Antwerpen privacy en cookie verklaring (pdf)