< 10 Jaar Velo webpagina

Artikel 1: Organisator 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Velo Antwerpen, Vosseschijnstraat 16-20, 2030 Antwerpen, hierna genoemd "organisator". 

 

Artikel 2: Deelnemers aan de wedstrijd 

Elke natuurlijke persoon kan 3  keer deelnemen aan de wedstrijd door een zelfgenomen foto van of met velo te delen met Velo Antwerpen. Wanneer een deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dan dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken. Deze goedkeuring wordt op verzoek van de organisatoren voorgelegd. 

 

Artikel 3: Duur van de wedstrijd 

De wedstrijd loopt tot en met 30 juni 2021. Enkel foto’s die tijdens de maand juni gedeeld worden met Velo Antwerpen, nemen deel aan de wedstrijd.  
 

Artikel 4: Deelnemingsvoorwaarden 

Personen kunnen deelnemen door tijdens de duur van de wedstrijd (art.3) een foto te delen met Velo Antwerpen met (eventueel) vermelding van de locatie waar de foto genomen werd van of met een velo via 1 van de volgende kanalen:

·         Facebook: Tag @veloantwerpen (openbaar) en de locatie waar de foto genomen werd. 

·         Instagram: Tag @veloantwerpen (openbaar) en de locatie waar de foto genomen werd.

·         Surf naar www.velo-antwerpen.be/10-jaar-velo en laad de foto met locatie op via het formulier van de fotowedstrijd

·         Stuur een mail met foto  naar info@velo-antwerpen.be met je foto, naam en locatie

 

Door een foto te delen, ga je akkoord met het reglement van de fotowedstrijd.

 

Velo Antwerpen heeft het recht om foto’s te weigeren voor deelname indien ze Velo Antwerpen niet positief in de kijker zetten, er reclame gemaakt wordt voor een product of dienst of ze aanstootgevend, racistisch, beledigend,onterend of discriminerend zijn (onvolledige lijst). Deze weigering moet niet worden gemotiveerd en er is geen beroep mogelijk. 

 

Elke deelnemer verklaart uitdrukkelijk dat ze beschikt over alle auteursrechten gelinkt aan elk van de deelnemende werken en dat ze alle toelatingen heeft om deze te presenteren. Velo Antwerpen is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden, inbreuken op portretrecht of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp of de inhoud van inzendingen.

 

Elke deelnemer garandeert dat zijn deelnemende werk(en) eigen, originele en onuitgegeven beelden zijn. Een deelnemer zal geen bestaand werk indienen. Elke deelnemer garandeert Velo Antwerpen dat er tegen geen enkel beeld beroep aangetekend kan worden, een actie ondernomen of klacht neergelegd kan worden naar aanleiding van het uitoefenen van overgedragen rechten.

 

Artikel 5: De prijzen 

 

De makers van de 11 origineelste foto’s winnen een prijs.

De prijzen zijn terug te vinden op www.velo-antwerpen.be/foto-wedstrijd
 

De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze zijn in geen geval in te ruilen tegen speciën of eender welk ander product, dienst of voordeel.  

 

Velo Antwerpen behoudt het recht om de hele of gedeeltelijke prijs te vervangen voor een  gelijkwaardig alternatief (doch kan de deelnemer hier niet zelf om vragen).

 

Artikel 6: De jury en aankondiging van de winnaars 

De jury bestaat uit de medewerkers van de klantendienst van Velo Antwerpen. De beslissing van de jury is sluitend en hierover wordt niet gecorrespondeerd, er kan tegen de beslissingen van de jury geen beroep worden aangetekend. 

 

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en ten laatste op 7/07/2021 bekendgemaakt via www.velo-antwerpen.be , facebook en instagram.  Als winnaar geef je toestemming om je naam te gebruiken voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op de wedstrijd.

 

Als winnaar kan je jouw prijs afhalen tot en met uiterlijk vrijdag 13 augustus na afspraak te Vosseschijnstraat 16-20, 2030 Antwerpen (Velo-station 205 Kinepolis). De organisator behoudt zich het recht om prijzen in te trekken die niet tijdig worden opgehaald. 

 

Artikel 7: Reglement 

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer expliciet de voorwaarden opgenomen in dit reglement, evenals de beslissingen van de organisator. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd te annuleren, en de actie, de inhoud van het reglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten de wil van Velo Antwerpen dit rechtvaardigen. Het reglement zal ter beschikking gesteld worden op www.velo-antwerpen.be. Onder geen enkel beding kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen.

 

Artikel 8: Intellectuele eigendommen 

De deelnemers verklaren en garanderen Velo Antwerpen de volledige intellectuele eigendoms -en auteursrechten te geven van gemaakte foto’s. De deelnemers vrijwaren de organisator tegen elk verhaal van welke aard ook in verband met de exploitatie, het reproduceren en gebruik van de gemaakte foto’s. De foto’s mogen zonder beperking in tijd gebruikt worden op alle online en offline kanalen.

 

Artikel 9: Verantwoordelijkheid 

In geen enkel geval kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten, indirecte of directe schade die zich kunnen voordoen n.a.v. de deelname aan deze wedstrijd en de uitreiking van de prijzen. 
 

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een klacht komende van een derde partij i.v.m. overtreding van de rechten of in geval van schade gelinkt aan het onderwerp of object van het deelnemende werk. In dergelijke gevallen zal de deelnemer elke verantwoordelijkheid onttrekken aan de organisator en zo nodig de vergoeding op zich nemen. 

 

Artikel 10: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

De persoonsgegevens met betrekking tot de deelnemers, worden verzameld teneinde de identificatie van de deelnemers aan de wedstrijd mogelijk te maken en de naleving van de auteursrechten en het recht op afbeelding te verzekeren in geval van gebruik van foto's, voor zover de toestemming van de titularis van deze rechten vereist is. 
 
Conform de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens, heeft elke deelnemer het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor direct marketing activiteiten. Zij hebben tevens kosteloze toegang tot deze gegevens om er eventueel schriftelijk de verbetering van aan te vragen via de organisator.  

 

Artikel 11: Communicatie 

Met uitzondering van de communicatie geadresseerd aan de winnaars en het vragen van goedkeuring voor publicatie, wordt er geen correspondentie gevoerd tussen de organisator en de deelnemers, noch telefonisch, noch schriftelijk, met betrekking tot het reglement en de modaliteiten van de wedstrijd (met inbegrip van vragen van deelnemers over de interpretatie van de wedstrijd).