Velo Antwerpen

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO–DIENST

 

Art. 1 Voorwerp

Velo is een dienst welke aan het publiek wordt aangeboden op het domein van de stad Antwerpen waarbij fietsen ter beschikking worden gesteld onder de voorwaarden hieronder vermeld, met de verplichting voor de gebruiker om deze fiets, na gebruik, terug te bezorgen aan één van de stations welke hiervoor werden voorzien.

 

Gegevens dienstverlener:

 

Service2Cities

BE78ZZZ0412432122.

Adresse: Vosseschijnstraat 16-20, 2030 Antwerpen.

E-Mail: info@velo-antwerpen.be

Velo-website: www.velo-antwerpen.be/

Telefoon (klantendienst): 03 206 50 30.

 

Art. 2 De gebruiker

Onder voorbehoud van voorafgaandelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden, is de Velodienst toegankelijk:

 

 • Voor ieder persoon die de leeftijd van 16 jaar of ouder kan aantonen, met de precisering dat de toegankelijkheid voor minderjarigen vanaf 16 jaar steeds geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de ouders of de wettelijke voogd, mits voorlegging van een geldig abonnement (of gebruikerscode).

 

Art. 3 Toegang tot de dienst – gebruikersregistratie

 1. Om van de dienst gebruik te kunnen maken dient de gebruiker zich eerst te registreren als gebruiker volgens de hiertoe voorziene procedure.
 2. De gebruiker kan gebruik maken van de Velo-dienst door middel van een jaarkaart aangevraagd via internet, of een gebruikerscode met paswoord in geval van een korte termijn inschrijving.
 3. De gebruikerskaarten voor lange duur, evenals de passen voor korte duur en de codes en paswoorden hieraan verbonden, zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 4. Langetermijnabonnementen zullen aan het einde van de periode stilzwijgend worden verlengd tenzij de gebruiker uitdrukkelijk te kennen geeft deze niet te willen vernieuwen ten laatste 15 dagen vòòr het einde van de periode. In het geval de jaarkaart verloren is of beschadigd en/of indien een nieuwe kaart (dubbel) wordt aangevraagd, zullen de hieraan verbonden kosten gedragen worden door de gebruiker in overeenstemming met de prijzen zoals vermeld in art. 12.
 5. Bij korte termijn inschrijvingen zal het ingeven van code en paswoord de gebruiker in staat stellen een fiets te gebruiken gedurende de tijd welke voorzien is bij dat type van inschrijving.
 6. Minderjarigen van 16 tot 18 jaar kunnen eveneens gebruik maken van de dienst mits uitdrukkelijke toestemming van één van de ouders of de voogd. De dienst is niet toegankelijk voor minderjarigen jonger dan 16 jaar.
 7. De gebruiker kan te allen tijde zijn registratie ongedaan maken. Hierbij wordt geen terugbetaling voorzien.

Art. 4 Beschikbaarheid van de dienst

De dienst is beschikbaar 365 dagen per jaar, behalve in geval van overmacht of wanneer de bevoegde overheden beslissen dat het gebruik van één of meer stations of het fietsverkeer op het grondgebied van de stad Antwerpen geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief wordt beperkt. In de gevallen hierboven opgesomd of in het geval alle fietsen in gebruik zijn, kan de dienstverlener in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-beschikbaarheid van de dienst.

Art. 5 Dienstverleningskanalen

De gebruiker kan voor registratie of voor meer informatie over de dienst steeds terecht op volgende kanalen:

 

 • Velo-website: www.velo-antwerpen.be/
 • Callcenter: tel. 03 206 50 30.
 • Klantendienst: Vosseschijnstraat 16-20, 2030, Antwerpen.

Art. 6 Tarieven en duur

 1. Kostprijs inschrijving.

  Prijzen van de inschrijvingen worden vermeld op de website van Velo Antwerpen. Deze tarieven kunnen mits een vooraankondiging van 1 maand steeds gewijzigd worden.

 2. Gebruikerstarief.

  Het abonnement laat toe om meerdere keren per dag een fiets te gebruiken. Dit zonder meerkost zolang de onafgebroken duur van het gebruik minder dan een halfuur bedraagt. Als dit halfuur gebruik overschreden wordt zal automatische een extra vergoeding aangerekend worden volgens een progressief tarief, zoals weergegeven in volgende tabel:

   

  Gebruikerstarief  
  Eerste halfuur Gratis
  Eerste bijkomende halfuur € 0,50 per halfuur
  Tweede bijkomende halfuur € 1 per halfuur
  Vanaf het derde bijkomende halfuur € 5 per uur

   

  De gebruiker betaalt de prijs voor de dienst in verhouding tot de tijd waarvan hij van de dienst gebruikmaakt. Elk begonnen halfuur waarin, na de oorspronkelijke gratis periode, van de dienst wordt gebruik gemaakt, wordt volledig aangerekend.

 3. De fiets mag niet langer gebruikt worden dan 4 uur achtereen. In geval deze onafgebroken periode wordt overschreden spreekt men van “oneigenlijk gebruik”. Indien deze daglimiet 3 maal wordt overschreden, zal de gebruiker automatisch worden geschrapt en kan hij geen gebruik meer maken van de dienst.
 4. Een verdwenen fiets (zie 9.3) wordt aan de verantwoordelijke gebruiker aangerekend aan € 400.
 5. Duur.

  Onder gebruiksduur wordt verstaan, de periode vervat tussen het moment van ontlening en het moment van terugbezorgen via vergrendeling aan één van de stations. De maximaal toegestane onafgebroken gebruiksduur bedraagt 24 uur (zie art. 12 Waarborgen).

   

  Bij betwisting over de duur van het gebruik van de fiets door de gebruiker, gelden de gegevens die door de informatiesystemen van de dienstverlener worden verstrekt, als bewijs.

 6. In het geval er geen beschikbare plaats is in het fietsstation om de fiets terug te stallen, krijgt de gebruiker gratis 15 minuten ter beschikking teneinde zich naar een ander station te kunnen begeven.
 7. De gehanteerde tarieven en gebruiksduur zijn deze zoals vermeld op de website. Zij kunnen op om het even welk ogenblik worden herzien.

Art. 7 Plichten van de gebruiker

 1. De gebruiker verbindt zich ertoe om zijn gebruikerskaart uitsluitend te gebruiken om een fiets te huren.
 2. De gebruiker verbindt zich ertoe om de fiets binnen de termijn van de toegestane onafgebroken gebruiksduur in gebruik te nemen en terug in te dienen. De gebruiker aanvaardt dat, als hij deze verplichting niet nakomt, de dienstverlener het recht heeft om een forfaitaire vergoeding van € 150 af te houden, vergoeding waarvan het uiteindelijke bedrag wordt bepaald volgens de termen en modaliteiten voorzien in artikel 12.
 3. De gebruiker verbindt zich ertoe om als een normaal voorzichtig, toegewijd en bedachtzaam persoon van de dienst gebruik te maken en de onderhavige algemene voorwaarden na te leven.
 4. De gebruiker neemt het toezicht op de gehuurde fiets op zich. Hij dient beschadiging, vernieling of verdwijning te voorkomen.
 5. Daangezien de gebruiker verantwoordelijk is voor de fiets, verdient het aanbeveling dat hij, voor hij de geselecteerde fiets effectief gebruikt, een elementaire controle uitvoert van de voornaamste zichtbare elementen. Hij controleert met name (onvolledige lijst) of:
  • Het zadel en de pedalen goed zijn bevestigd.
  • De bel, de remmen en de verlichting goed werken.
  • Het frame en de banden in goede staat zijn.

   

  In geval een probleem wordt vastgesteld, dient de gebruiker deze fiets terug te plaatsen.

   

  Bovendien verdient het aanbeveling dat de gebruiker:

  • Zijn remafstand bij slechte weersomstandigheden aanpast.
  • Het zadel instelt op de hoogte die het best op zijn lichaamsbouw is afgestemd.
  • Een goedgekeurde helm en gepaste kleding draagt.
  • De wegcode naleeft die op het ogenblik dat hij de fiets gebruikt, van kracht is (stoppen bij rood licht, niet op het voetpad rijden, enz.).
 6. Indien wordt vastgesteld dat een fiets niet wordt gebruikt volgens de bepalingen van het artikel 7.3 hierboven, verbindt de gebruiker zich ertoe om de fiets op om het even welk ogenblik bij het eerste verzoek van de dienstverlener of diens vertegenwoordigers weer in te dienen. De toegang tot de dienst kan eveneens ontzegd worden.
 7. De gebruiker verbindt zich ertoe om de dienstverlener zo snel mogelijk via het nummer 03 206 50 30 op de hoogte te brengen wanneer de kaart gekoppeld aan het Velo-abonnement, de code en/of een fiets verloren gaat of wordt gestolen of wanneer er een ander probleem met de kaart of de fiets rijst, en dit ten minste binnen de 2 uren nadat het evenement zich heeft voorgedaan; de gebruiker blijft in ieder geval verantwoordelijk voor de fiets, volgens de termen van artikel 7.3 en 9.1.

Art. 8 Beperkingen van het gebruik van de dienst

 1. Het is de gebruiker verboden om zijn Velo-kaart of code gekoppeld aan de Velo-dienst uit te lenen, te verhuren of af te staan en/of om deze te gebruiken op een andere manier dan is voorzien in de onderhavige algemene voorwaarden. Codes die door toedoen van de gebruiker verloren gaan of door hem onbruikbaar worden gemaakt, geven geen aanleiding tot een terugbetaling noch tot het opmaken van een nieuwe code.
 2. Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden om toe te staan dat een fiets, die het eigendom is van de dienstverlener, al dan niet gratis en op ongeacht welke manier wordt gebruikt door welke derde dan ook.
 3. De gebruiker heeft de toestemming om de fiets onder de onderhavige voorwaarden te gebruiken, voor zover hij hem op een redelijke manier gebruikt; dit sluit meer bepaald uit dat:
  • De fiets wordt gebruikt in strijd met de bepalingen van het van toepassing zijnde verkeersreglement, meer bepaald met de bepalingen van de wegcode.
  • De fiets wordt gebruikt op een ondergrond of in omstandigheden die van die aard zijn dat ze de fiets kunnen beschadigen.
  • Een passagier op om het even welke manier wordt vervoerd.
  • De fiets zo wordt gebruikt dat de gebruiker of derden erdoor in gevaar komen.
  • De fiets geheel of gedeeltelijk wordt gedemonteerd of dat wordt geprobeerd om dit te doen, en in het algemeen, dat de fiets op een abnormale manier wordt gebruikt.
 4. De dienst is niet toegankelijk voor minderjarigen jonger dan 16 ook niet als zij door een volwassene worden vergezeld.
 5. De fiets is niet bestand tegen lasten van meer dan 120 kg.

Art. 9 Aansprakelijkheid van de gebruiker

 1. Alleen de gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor schade aan het fietsstation of de fiets of schade die door het gebruik van de fiets wordt veroorzaakt, zelfs indien de fiets gebruikt wordt door een derde en ook wanneer de fiets langer wordt gebruikt dan tijdens de toegestane onafgebroken gebruiksduur.
 2. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers van elke op de dienst geabonneerde minderjarige worden aansprakelijk gesteld voor alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks door de minderjarige wordt aangebracht door het feit dat hij van de dienst gebruik maakt.
 3. Wanneer een fiets langer dan 48 uur wordt gebruikt (termijn die aanvangt op het ogenblik dat de fiets in gebruik wordt genomen), wordt dit beschouwd als een verdwijning van de fiets, tot deze laatste wordt teruggevonden.
 4. Indien de fiets waarvoor hij verantwoordelijk is verdwijnt, is de gebruiker verplicht (zie artikel 7.7) dit feit te melden aan de dienstverlener via het nummer 03 206 50 30, uiterlijk binnen de 2 uur nadat de fiets in gebruik werd genomen. Daarnaast dient de gebruiker binnen de 48 uur nadat de fiets teruggebracht had moeten worden een klacht voor diefstal in te dienen bij de politiediensten. De gebruiker blijft volledig verantwoordelijk voor de fiets tot aan het moment waarop hij de dienstverlener een kopie voorlegt van de genoemde klacht.
 5. Indien zich een ongeval en/of incident voordoet waarbij de fiets in het geding is, is de gebruiker verplicht (zie art. 7.7) om de feiten binnen de genoemde termijn en op het genoemde telefoonnummer te melden. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de fiets, hetzij tot de fiets aan een fietsstation wordt vergrendeld, hetzij tot hij aan een vertegenwoordiger van de dienstverlener wordt toevertrouwd.

Art. 10 Verklaringen op eer

De gebruiker verklaart uitdrukkelijk en zonder voorbehoud onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden.

 

De gebruiker verklaart dat hij in staat is om te fietsen en dat hij over een goede lichamelijke conditie beschikt om te fietsen.

 

De gebruiker of de wettelijke vertegenwoordiger van de gebruiker verklaart dat hij houder is van een verzekeringspolis voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Art. 11 Beperking van de aansprakelijkheid van de dienstverlener

De dienstverlener wordt ontheven van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de fiets, voor de schade geleden door de gebruiker of deze toegebracht aan derden.

 

In geval de gebruiker zijn verplichtingen, resulterend uit deze algemene voorwaarden, niet nakomt, is het de dienstverlener toegelaten op ieder moment de toegang tot de dienst te ontzeggen aan de gebruiker.

 

De dienstverlener kan hierbij niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van zijn verplichtingen.

 

De gebruiker dient kennis te nemen van het feit dat de dienstverlener, die niet de fabrikant is van de ter beschikking gestelde fietsen, niet aansprakelijk kan gesteld worden voor fouten, gebreken of defecten verbonden aan fabricage of montage van de fiets.

Art. 12 Waarborgen

 1. Bij het begin van elke geldigheidsduur geeft de gebruiker de dienstverlener van tevoren de toestemming om de afhouding te eisen van een bedrag van € 150, een bedrag dat als waarborg geldt, in de gevallen en onder de voorwaarden die hierna gedetailleerd en beperkend worden opgesomd. Deze toestemming wordt geformaliseerd doordat de gebruiker zijn geheime bankcode intikt.
 2. Het overeenstemmende bedrag (zie artikel 12.3) is verschuldigd zodra de dienstverlener hierom verzoekt, wanneer wordt vastgesteld dat de gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige algemene voorwaarden niet nakomt.
 3. De vergoedingen die de gebruiker aan de dienstverlener is verschuldigd wanneer hij deze verplichtingen niet nakomt, zijn als volgt bepaald: (1) gebruik van de fiets langer dan 24 uur aaneensluitend: € 150; (2) verdwijning van de fiets: € 400; (3) herstellen van schade aan de fiets die aan de gebruiker wordt toegeschreven: forfaitairbedrag afhankelijk van de mate van beschadiging; (4) verlies of beschadiging van de Velo-kaart: € 5.
 4. Onafgezien van bovenvermelde sancties kan, in geval van verlies of schade veroorzaakt door de gebruiker, de dienstverlener steeds een rechtsvordering instellen tegen de gebruiker.

Art.13 Verwerking van persoonsgegevens

We verwijzen naar onze privacyverklaring op www.velo-antwerpen.be

Art. 14 Geschillen

Onderhavige algemene voorwaarden vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Ieder geschil met betrekking tot de uitvoering en de gevolgen ervan wordt voorgelegd aan en beslecht door de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen.

Velo Antwerpen algemene voorwaarden (pdf)